Založ si blog

Takto navrhnutý NARP sa mi javí NAPRD

NARP je skratka pre Národný akčný radónový plán, ku ktorému 12.12.2021 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. ZRRR odporučilo projekt v navrhnutej forme nerealizovať.

Novú éru boja s rakovinou pľúc Európska únia spustila 17. 01.2014. Vtedy v Úradnom vestníku EU vyšla Smernica rady 2013/59/Euratom ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné štandardy ochrany pred nebezpečenstvom vystavenia ionizujúcemu žiarení. Na transpozíciu do domácich predpisov členských krajín bola vymedzená nezvyčajne dlhá doba, celé 4 roky. Nosnou témou smernice je ochrana obyvateľstva pred radónom v budovách, ktorý spôsobuje viac ako polovicu populačnej dávky a je zodpovedný za významnú časť ochorenia rakovinou pľúc. Na Slovensku to bol už druhý pokus o reguláciu expozície ľudí radónu. Prvý ešte za federácie spustili česi v roku 1991, a na Slovensku boli dlhé diskusie zavŕšené 26.06 1992.vyhláškou MZ SFR 406/92 Zb, ktorá už o dva mesiace bola účinná. Štyristo šestka stratila účinnosť v roku 1994, zrušením je nadriadeného zákona o ochrane zdravia ľudí. Nasledujúce predpisy ochranu ľudí pred radónom a teda pred rakovinou pľúc len predstierali. Vždy v nich existovala nejaká „chybička” pre ktorú sa ustanovenia neuplatňovali. Dôvody k tomu boli dva.

V rokoch 91´, 92´ panoval názor, že problém „radón” sa týka len Českých zemí, lebo je viazaný na ložiska uránovej rudy. To mal preukázať monitorovací prieskum v interiéroch Slovenských verejne prístupných budov a obydlí testovaných 2 000 vzorkami. Zber dát trval dlho, lebo koncentrácie radónu v priebehu roku oscilujú okolo strednej hodnoty o ± 30 %. Očakával sa nízky výsledok, tak okolo 90 Bq/m3, ako má napríklad Švajčiarsko. Realita, 170 Bq/m3, o 40 Bq viac ako mali doteraz prví v Európe Česi odborníkov zaskočila. A to v situácii kedy už bol učinený celý rad vyhlásení o krajine s nízkou záťažou radónom. Na dotaz WHO o radónovej situácii a spôsobu jej riešenia odpovedali že 90 Bq/m3 a (ne)platná vyhláška 406/92 Zb. že je imperatívny predpis na ochranu, teda ochrana nie je dobrovoľná ale sa nariaďuje.

Túto preukázateľnú lož prevzali všetci, pľúcny onkológovia, pracovníci úradu verejného zdravia a s nimi celá lekárska komunita.. Pľúcnych onkológov príčina choroby nemusí až toľko zaujímať. Ich úlohou je hasiť požiar, vrátiť chorému aspoň pár rokov života a uľahčiť mu cestu z tohto sveta, keď už nič iné nie je možné. RNDr. Vladimír Jurina, vtedy hlavný štátny odborník na problematiku radónu a pani inžinierka Martina Dubničková (ÚVZ) autorka textu zákona 87/2018 Z.z. tu lož úspešne obhájili ešte v roku 2017 pri pripomienkovom konaní k návrh zákona o radiačnej ochrane. Bez akejkoľvek diskusie odmietli všetky naše (i iných) vecné pripomienky a vymaľované. Teraz, do 12.12.2021 tu bol k pripomienkovaní Národný akčný radónový plán na roky 2021 – 2024. Za pozornosť stojí že ako priemernú hodnotu objemovej aktivity radónu v interiéroch Slovenských budov uvádza inžinierka Alžbeta Ďurecová (RÚVZ BB) hodnotu 89 Bq/m3 teraz, keď Nikodémovej prieskum potvrdila v roku 2015 Cabáneková (SZU Blava) so stanovenou strednou hodnotou 165 Bq/m3, čo je pri štatistickej neistote výsledku taká istá hodnota ako 175 Bq/m3, stanovená o 20 rokov skôr Nikodémovou. Kde to číslo 89 Betka vzala, veď iné prieskumy na Slovensku urobené neboli a RÚVZ BB je na štúdium a reguláciu ožiarenia z prírodnej rádioaktivity špecializovaný.

Spustenie Národného akčného radónového plánu si EU na Slovensku vynútila pod hrozbou sankcií. Prvý pokus (2018), podľa návrhu ing. Dubničkovej, bol odložený o 5 rokov s tým, že možno EU na radón v behu iných udalostí pozabudne. O odložení NARP pán doktor Jurina Európske orgány neinformoval a v tichosti sa vytratil z Odboru radiačnej ochrany do iných sfér ÚVZ aby si tam pokojne vysedel dôchodok a pritom mohol pozorovať, ako sa s problémom Radón, ktorý nachystal, poradí jeho nástupkyňa Veronika Drábová. Nateraz si vedie veľmi dobre.

Ing. Ďurecová (RÚVZ BB) vypracovala druhý pokus, ako Európské štruktúry radiačnej ochrany oklamať, aby sme si Európske prvenstvo vo výskyte rakoviny pľúc čo najdlhšie udržali.

Podľa návrhu Národného akčného radónového plánu LP/2021/695 bude pani inžinierka v roku 2022 za 1,25 milióna EUR vyhľadávať na Slovensku „prone area”, územia so zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu vysokých aktivít radónu v budovách. Žiada „investičné” prostriedky na zakúpenie služby alfa trekovej dozimetrie v rozsahu 30 tisíc dozimetrov á 25 €/kus. Nie mnoho, len 750 tisíc EUR. Služba stopovej dozimetrie nie je lacná i keď je zo všetkých ostatných integrálnych metód najlacnejšia. Napríklad ZRRR tu istú službu sprostredkováva účastníkom programu „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach” za polovičnú cenu a ak by bolo dosť záujemcov, šlo by to aj za ¼ (také sú zľavy za odobraté množstvo).

Návrh NARP obsahuje tri drobné problémy.

  1. Polohy prone area sú na Slovensku známe už najmenej 2 desiatky rokov. Odhalil je národný onkologický register, keď do mapy administratívneho členenia SR zakreslil incidenciu rakoviny pľúc (výskyt ochorenia za rok, normovaný na 100 tisíc obyvateľov). Najvyššie hodnoty, od 70 do 90 na 100 tisíc, sú sústredené do 15 okresov, v 12 okresoch od 65 do70 a v ďalších 15 okresoch od 60 do 65 na sto tisíc. Ak by bola rakovina pľúc len problémom fajčiarov pohybovala by sa incidencia všade okolo 25/100 000. Najzdravšie okresy vykazujú hodnoty od 39,5 do 51. Výrazná stopa radónu je všade. Má potom zmysel v rozlohou tak malej krajine hľadať prone area? V ZRRR si myslíme, že nemá. Korelácia mapy rakoviny pľúc s radónovou mapou, rovnako ako s mapou ekvivalentného uránu v pôde je podľa očakávania nízka alebo žiadna. Významnejšia korelácia sa ukázala s polohami sedimentárnych hornín. V prvej kategórii je napríklad Žitný ostrov, v druhej okolie Levíc a Nitry.
  2. V rozpočtu sú ešte dve zaujímavé položky: Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, každá za 200 000 € a ja som si vždy myslel, že spracovanie a vyhodnotenie fyzikálneho merania je to isté. Naviac nie je zrejmé komu by sa tie sumy mali vyplatiť, veď pracovnice RÚVZ BB za spracovanie a vyhodnotenie výsledkov prieskumov platené každý mesiac ministerstvom zdravotníctva.
  3. Už pán Václav Klauz pred 30 rokmi hovoril, že peniaze sú dôležité až na prvom mieste. Pani inžinierka túto poučku významného českého ekonóma asi nepočula, lebo si zabudla v štátnej kase peniaze pýtať. Minister financií jej odkázal, že proti projektu NARP na ministerstve nič nemajú ale peniaze že si má pýtať od pána ministra zdravotníctva. Ak Pán Boh dá, pán minister sa zachová ako riadny Škót a tie peniaze von oknom nepustí.

Áno pochopili ste správne, neprajem tomuto projektu, lebo radón v budovách je každoročne o 1 300 – 1500 osudoch nefajčiarov s ktorými si radón zahral ruletu o život a oni prehrali. Ak by sme pred 30 rokmi začali poctivo, mohlo byť tých zbytočných úmrtí o polovinu menej. Národný akčný radónový plán je projekt najmenej na budúcich 40 rokov. Finančné prostriedky je potrebné efektívne využiť napríklad na vybudovanie vlastného laboratória alfa trekovej dozimetrie v rámci štruktúr štátneho podniku Slovenská legálna metrológia aby sme nemuseli nakupovať predraženú službu zo zahraničia. Štátny podnik neskrachuje a udrží pre obyvateľov stabilnú najnižšiu možnú cenu dozimetrickej služby.

A projekt NARP? Ten musí začať meraním radónu v Detských domovoch, Domoch sociálnej starostlivosti, v nemocniciach, na obyčajných pracoviskách a v školách a škôlkach. Neskôr, až budú prvé výsledky, bude potrebné vypísať výberové konania pre menšie stavebné firmy a spoločnosti, ktoré sa špecializujú na sanácie rizika z radónu v užívaných budovách. Ale na to dôjde niekedy po roku 2024.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Juraj Blanár / Robert Fico /

Fico odmietol nový migračný pakt EÚ, opatrenia označil za diktát

16.04.2024 11:59

Opatrenia v podobe prevzatia časti utečencov alebo finančnej či materiálnej pomoci pre krajiny zasiahnuté prílivom migrantov označil pred novinármi za diktát, nejde podľa neho o solidaritu.

žiga

Záverečné reči v procese so Štefanom Žigom nakoniec neodzneli

16.04.2024 11:46

Obhajoba proti rozhodnutiu podala sťažnosť. Tou sa bude zaoberať Najvyšší súd SR.

Kukláči / Polícia /

Kukláči so samopalmi zasahovali v Kaplnej. Pri akcii Zvar zadržali dve osoby

16.04.2024 11:22

V jednom z objektov v obci dochádzalo k nelegálnemu odčerpávaniu motorovej nafty z produktovodu vedúceho zo Slovenska do Česka. Polícia zverejnila autentické zábery zo zásahu.

Dánsko Požiar Kodaň Burza Budova Historická

Historickú budovu burzy v centre Kodane zachvátil požiar, jej veža sa zrútila

16.04.2024 11:07

Na videu miestnych médií bolo vidieť, ako ľudia vynášajú z budovy veľké obrazy, aby ich zachránili pred ohňom. Z budovy šľahali vysoké plamene a k oblohe stúpal hustý dym.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 163350x
Priemerná čítanosť článkov: 2769x

Autor blogu